നാമഭാഗവതം


Basic Information

ISBN

Pages

16

Year

1906

Edition

Series

Volume

More Information

Length

14

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description