കാക്കരിശ്ശി നാടകം


Basic Information

ISBN

Pages

153

Year

1999

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

രൂപ 45.00

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description