ഡിക്‌ഷ്ണറി ഓഫ്‌ ഹായ്‌ ആന്‍ഡ്‌ കൊലോക്യല്‍ മലയാളം ആന്‍ഡ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ (Dictionary of Hai and Colloquial Malayalam and English


Basic Information

ISBN

Pages

852

Year

1846

Edition

Series

Volume

More Information

Length

26

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി
  2. കല്‍ക്കത്ത നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി
  3. മാന്നാനം സെമിനാരി

Description