ശങ്കരകവികള്‍


Basic Information

ISBN

Pages

60

Year

1941

Edition

Series

Volume

1

More Information

Length

22

Price

0-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description