ഒരു വീരതരുണി (അഥവാ ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച)


Basic Information

ISBN

Pages

46

Year

1935

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-5-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description