മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്‌ ശാകുന്തളം


Basic Information

ISBN

Pages

85

Year

1951

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

1.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description