ഉള്ളൂര്‍ മഹാകവി


Basic Information

ISBN

Pages

742

Year

1955

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

5.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description