നളചരിതം കഥകളി ഒന്നാം ദിവസം


Basic Information

ISBN

Pages

110

Year

1948

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description