മാര്‍ത്താണ്ഡപ്പിള്ള ദളവാ


Basic Information

ISBN

Pages

50

Year

1933

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

8 ചക്രം (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description