അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഉത്തരസ്ഥാനം: കര്‍ണ്ണരോഗവിജ്ഞാനീയം


Basic Information

ISBN

Pages

658

Year

1928

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description