ഹാന്റ്‌ ബുക്ക്‌ ഓഫ്‌ മെഡിസിന്‍ (Handbook of Medicine)


Basic Information

ISBN

Pages

351

Year

2000

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

രൂപ 150.00

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description