സുറിയാനി-മലയാളം നിഘണ്ടു


Basic Information

ISBN

Pages

248

Year

1848

Edition

Series

Volume

More Information

Length

22

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description