പരിഭാഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍


Basic Information

ISBN

Pages

172

Year

1970

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description