പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ (രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ്‌)


Basic Information

ISBN

Pages

150

Year

1957

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description