കണ്ണശ്ശഭാരതം


Basic Information

ISBN

Pages

176

Year

1930

Edition

Series

Volume

1

More Information

Length

24

Price

14 ചക്രം 4 കാശ്‌ (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description