പൊന്നമ്പലമകരജ്യോതിസര്‍വ്വസ്വം (അഥവാ അയ്യപ്പസ്വാമി സര്‍വ്വസ്വം)


Basic Information

ISBN

Pages

284

Year

1967

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 3.00

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description