അമരസാരം (അഥവാ പര്യായനാനാര്‍ത്ഥബോധിനി)


Basic Information

ISBN

Pages

391

Year

1948

Edition

Series

Volume

More Information

Length

15

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description