ശാന്തിഗീതം (വിലാപകാവ്യം)


Basic Information

ISBN

Pages

39

Year

1952

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

1.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description