ധീരവനിത (അഥവാ മാതുല്ലോര്‍ വീട്ടിലെ മാതുണ്ണി)


Basic Information

ISBN

Pages

29

Year

1956

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-6-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description