പാപികളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ നെരെയുള്ള ഭക്തി


Basic Information

ISBN

Pages

106

Year

1865

Edition

Series

Volume

More Information

Length

10

Price

Original title


Libraries

  1. മാന്നാനം സെമിനാരി

Description