ഗൗരീലഹരി


Basic Information

ISBN

Pages

35

Year

1952

Edition

Series

Volume

More Information

Length

16

Price

0-4-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description