പ്രഥമവ്യാകരണം


Basic Information

ISBN

Pages

57

Year

1906

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

4 ചക്രം (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description