കമലകുമാരി (അഥവാ രജപുത്രിയുടെ ചരിത്രം)


Basic Information

ISBN

Pages

154

Year

1935

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

1.25 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description