ഉദയാ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (Udaya Malayalam-English Dictiionary)


Basic Information

ISBN

Pages

248

Year

1958

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

4.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description