അമരകോശം മൂന്നു കാണ്ഡം


Basic Information

ISBN

Pages

405

Year

1929

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description