ഇന്ത്യന്‍ ശില്‍പകല (ചരിത്രപരവും പഠനാത്മകവുമായ ഒരവലോകനം)


Basic Information

ISBN

Pages

107

Year

1956

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

1.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description