മലയാളം - ലാറ്റിന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (Malayalam-Latin-English Dictionary)


Basic Information

Authors

ISBN

Pages

1225

Year

1891

Edition

Series

Volume

More Information

Length

25

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description