യൂനിവേഴ്സല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാളം ഡിക്‌ഷ്ണറി (Universal English-Malayalam Dictionary)


Basic Information

ISBN

Pages

197

Year

1937

Edition

Series

Volume

More Information

Length

28

Price

2.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description