നിഷേധത്തിന്റെ കല


Basic Information

ISBN

Pages

100

Year

1990

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

രൂപ 12.50

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description