നാരായണീയം


Basic Information

ISBN

Pages

373

Year

1874

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

4.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description