അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം


Basic Information

ISBN

Pages

591

Year

1955

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description