കെ.ആര്‍.ബി. ശബ്ദാര്‍ത്ഥ രത്നാകരം മലയാളം നിഘണ്ടു


Basic Information

Authors

Publishers

ISBN

Pages

968

Year

1953

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description