അമ്പിളിയമ്മാവാ കമ്പിളിലെന്താണ്‌


Basic Information

Publishers

ISBN

Pages

37

Year

1963

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 0.75

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description