പര്യായനാനാര്‍ത്ഥമഞ്ജരി


Basic Information

ISBN

Pages

226

Year

1956

Edition

2

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

2.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description