മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്‌ നിഘണ്ടു


Basic Information

ISBN

Pages

988

Year

1962

Edition

Series

Volume

2

More Information

Length

25

Price

രൂപ 30.00

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description