കൃഷിശാസ്ത്രം


Basic Information

ISBN

Pages

277

Year

1916

Edition

2

Series

Volume

1-3

More Information

Length

21

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി
  2. തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ്

Description