കുമാര ഭൃത്യം


Basic Information

ISBN

Pages

296

Year

1952

Edition

Series

തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാലാ സീരീസ്‌ - 29

Volume

More Information

Length

18

Price

2-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description