ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രവും പ്രഥമശുശ്രൂഷയും


Basic Information

ISBN

Pages

110

Year

1937

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-15-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description