വൈദ്യമഞ്ജരി


Basic Information

ISBN

Pages

140

Year

1926

Edition

Series

ശ്രീവഞ്ചി സേതുലക്ഷ്മീഗ്രന്ഥാവലി - 1

Volume

More Information

Length

24

Price

7 ചക്രം 10 കാശ്‌ (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description