അമരകോശം


Basic Information

ISBN

Pages

458

Year

1956

Edition

2

Series

Volume

More Information

Length

24

Price

12.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description