ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാള ശബ്ദകോശം


Basic Information

ISBN

Pages

1362

Year

1933

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

13-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description