അശോകവനികാങ്കം (ഒരു ആട്ടപ്രകാരം)


Basic Information

ISBN

Pages

114

Year

1957

Edition

Series

തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല ഭാഷാഗ്രന്ഥാവലി - 95

Volume

More Information

Length

24

Price

1-4-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description