അമരകോശം


Basic Information

ISBN

Pages

581

Year

1930

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

2.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description