കഥാവല്ലരി


Basic Information

ISBN

Pages

62

Year

1931

Edition

Series

Volume

1

More Information

Length

18

Price

0-4-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description