വാസവദത്ത (അഥവാ നിയതിയുടെ ഗതി)


Basic Information

ISBN

Pages

50

Year

1937

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-6-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description