സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥ


Basic Information

ISBN

Pages

28

Year

1932

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

8 ചക്രം (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description