പ്രഭൂശക്തി അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു നിഷ്ക്കാസനം


Basic Information

ISBN

Pages

37

Year

1914

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-3-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description