ആമ്പല്‍പ്പൂവ്‌


Basic Information

ISBN

Pages

74

Year

1977

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 3.50

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description