വിക്രമാദിത്യ കഥകള്‍


Basic Information

ISBN

Pages

271

Year

1962

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 2.25

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description