വലകെട്ടുന്ന എട്ടുകാലി


Basic Information

ISBN

Pages

132

Year

1961

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 1.25

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description